Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΑΠ.ΕΠ.Π.Ζ. - ΠΕΡΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

AΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ  18/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 2/07.02.17 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος

ΠΕΡΙ: χωροθέτησης χώρου για τοποθέτηση καντίνας στον Άγιο Εφραίμ.

 

 

Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, την 7η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την αρ. πρωτ. 2450/03.02.17 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, κ. ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη εκ των οποίων τρία (3) τακτικά:

Παρόντες

Απόντες

 1. ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος
 3. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Τακτικό Μέλος
 4. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος
 5. ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αναπληρωματικό Μέλος

 

1.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Τακτικό Μέλος

3.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Τακτικό Μέλος

4.ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Τακτικό Μέλος

5.ΤΟΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος

 

Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης και προσήλθαν τέσσερα (4) μέλη εκ των οποίων τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό: τα τακτικά μέλη Β. Τσουπράς, Θ. Καλπακίδης, Ν. Στεφανίδης και το αναπληρωματικό μέλος: ο Γ. Ζούρος.

Τα τακτικά μέλη Κ. Λάσκος, Ι. Μπούσουλας, Σ. Μπαϊρακτάρης Α. Παππά,  Ν. Τουρούκης κλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν προσήλθαν. Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου, Κατερίνα Κατερέλου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής:

-Την με αρ. 14/2017 κατά πλειοψηφία απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας N. Μάκρης περί χωροθέτησης χώρου για τοποθέτηση καντίνας στον Άγιο Εφραίμ, ύστερα από πρόταση να γίνει παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 20 τμ , έμπροσθεν του Αγίου Εφραίμ , σε χώρο που έχει απεικονισθεί στο τοπογραφικό της Τεχνικής  Υπηρεσίας , για τοποθέτηση καντίνας, σύμφωνα με την οποία ψηφίστηκε:

«Να μην τοποθετηθεί καντίνα στον Αγιο Εφραίμ , μειοψηφούντος του Μεταξωτού , Τσακιργιάννη που ψήφισαν  υπέρ»

 

Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω απόφαση και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Ο κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΨΗΦΙΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ)

1. Να γίνει χωροθέτηση της καντίνας στον Άγιο Εφραίμ σύμφωνα με το τοπογραφικό από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Να σταλεί η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης,  λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


 
ΑΠ.ΕΠ.Π.Ζ. - ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΕ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ PDF Εκτύπωση E-mail

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

AΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ  17/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 2/07.02.17 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος

ΠΕΡΙ: σύνδεσης της Νέας Μάκρης με την αστική συγκοινωνία.

 

 

Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, την 7η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την αρ. πρωτ.       2450/03.02.17 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, κ. ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οχτώ (8) μέλη εκ των οποίων πέντε (5) τακτικά:

 

Παρόντες

Απόντες

 1. ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος
 4. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Τακτικό Μέλος
 5. ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Τακτικό Μέλος
 6. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος
 7. ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αναπληρωματικό Μέλος
 8. ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Αναπληρωματικό Μέλος

 

1. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:           Τακτικό Μέλος

2.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Τακτικό Μέλος

3. ΤΟΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος

 

Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης και προσήλθαν τέσσερα (4) μέλη εκ των οποίων τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό: τα τακτικά μέλη Β. Τσουπράς, Θ. Καλπακίδης, Ν. Στεφανίδης και το αναπληρωματικό μέλος: ο Γ. Ζούρος.

Τα τακτικά μέλη Κ. Λάσκος, Ι. Μπούσουλας, Σ. Μπαϊρακτάρης Α. Παππά,  Ν. Τουρούκης κλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν προσήλθαν. Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου, Κατερίνα Κατερέλου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής:

-Την με αρ. 11/2017 ομόφωνη απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας N. Μάκρης περί σύνδεσης της Νέας Μάκρης με την αστική συγκοινωνία, σύμφωνα με την οποία ψηφίστηκε:

«Να γίνει εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο  ώστε  με επαφές με τους αρμόδιους φορείς να γίνει επέκταση της αστικής συγκοινωνίας μέχρι τη Νέα Μάκρη.»

Ο κ. Στεφανίδης πρότεινε τα κάτωθι:

Α) Να γίνουν επαφές με τον ΟΑΣΑ για επέκταση συγκοινωνίας

Β) Να πάρει απόφαση το Δ.Σ. με την οποία να καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει την σύμβαση με το ΚΤΕΛ ΑΕ

Γ) Να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών για τη διευθέτηση του θέματος.

Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω απόφαση και τις προτάσεις του κου Στεφανίδη και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Συμφωνούν με τις προτάσεις του κ.Στεφανίδη

Α) Να γίνουν επαφές με τον ΟΑΣΑ για επέκταση της συγκοινωνίας

Β) Να πάρει απόφαση το Δ.Σ. με την οποία να καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει την σύμβαση με το ΚΤΕΛ ΑΕ

Γ) Να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών για τη διευθέτηση του θέματος.

2. Να σταλεί η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2017.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
ΑΠ.ΕΠ.Π.Ζ. - ΠΕΡΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

AΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ  16/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 2/07.02.17 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος

ΠΕΡΙ: οριοθέτησης  θέσεων περιπτέρου.

 

 

Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, την 7η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την αρ. πρωτ. 2450/03.02.17 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, κ. ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη εκ των οποίων τρία (3) τακτικά:

Παρόντες

Απόντες

 1. ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος
 3. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Τακτικό Μέλος
 4. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος
 5. ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αναπληρωματικό Μέλος

 

1.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Τακτικό Μέλος

3.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Τακτικό Μέλος

4.ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Τακτικό Μέλος

5.ΤΟΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος

 

Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης και προσήλθαν τέσσερα (4) μέλη εκ των οποίων τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό: τα τακτικά μέλη Β. Τσουπράς, Θ. Καλπακίδης, Ν. Στεφανίδης και το αναπληρωματικό μέλος: ο Γ. Ζούρος.

Τα τακτικά μέλη Κ. Λάσκος, Ι. Μπούσουλας, Σ. Μπαϊρακτάρης Α. Παππά,  Ν. Τουρούκης κλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν προσήλθαν. Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου, Κατερίνα Κατερέλου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής:

- Την εισήγηση  του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας περί οριοθέτησης  θέσεων περιπτέρου, σύμφωνα με την οποία:

«Σύμφωνα με την περίπτ.1 της υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), από την έναρξη ισχύος του Ν.4093/12 οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32) εφαρμόζονται και για την παραχώρηση, έναντι ανταλλάγματος, του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων του ν. 1044/71, καθώς και των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ν.π.δ.δ.

Με την περίπτ.2 της υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), προβλέπεται πως οι προθεσμίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.3919/2011 εκκινούν από την έναρξη ισχύος του Ν.4093/12 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 229/17.11.2012 τεύχος Α') και την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α'): "Το σύνολο των προς έκδοση κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο πρώτο του ν. 4093/2012 και αφορούν διατάξεις εφαρμογής του ν. 3919/2011, εκδίδονται το αργότερο μέχρι 31.12.2012."
2. Αρμόδια Αρχή:

Με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων περιήλθε από τις Νομαρχίες στους Δήμους.

Στην υπ' αριθμ. Πρωτ. 74894/30-12-2010 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω αρμοδιότητα περιλαμβάνεται το σύνολο της εκμετάλλευσης του περιπτέρου (αδειοδότηση, εκμίσθωση, μετατόπιση κλπ). Κατ' εξαίρεση, όπου λειτουργούσε σχετική υπηρεσιακή μονάδα της οποίας το προσωπικό μετατάχθηκε στο δήμο της έδρας του νομού ή στο δήμο που λειτουργούσε αντίστοιχη αποκεντρωμένη υπηρεσία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η μονάδα αυτή, εντασσόμενη στον οικείο δήμο, συνεχίζει να ασκεί την αρμοδιότητα στα ίδια διοικητικά όρια (π.χ. το τμήμα Περιπτέρων της Νομαρχίας Πειραιά) μέχρι να οργανώσουν οι δήμοι δική τους αντίστοιχη υπηρεσία.

Όπου στις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 προβλέπεται προηγούμενη απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων, αυτή πρέπει να προηγείται της απόφασης δημάρχου, ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1β του ν. 3852/2010 αποτελεί το αρμόδιο όργανο εκτέλεσης των αποφάσεων του.
Όπου στο άρθρο 76 του ν. 4257/2014 δεν προβλέπεται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, η ατομική διοικητική πράξη εκδίδεται με απόφαση δημάρχου δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 94, παρ. 6 περ. 34 & 282 παρ. 1α του ν. 3852/2010. (ΥΠ.ΕΣ. 42461/11.12.2014)

Επισημαίνεται ότι ότι δεν απαιτείται να κοινοποιούνται έγγραφα σχετικά με άδειες περίπτερων-κυλικείων, άδειες λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων, στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, διότι τα θέματα αυτά δεν ανήκουν πλέον στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.(ΥΕΑ Φ.443.2/5/158082/Σ. 438/11.06.2014)

3.Δικαιούχοι-Διαδικασίαπαραχώρησης

Καταργείται η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που δικαιούνται να εκμεταλλεύονται τα περίπτερα, ως αντιβαίνουσα στο άρθρο 2 παρ.2α του Ν.3919/2011 (ΥΕΑ Φ. 900/13/158602/Σ. 797/05.09.2012)

Η αναλογία παραχώρησης των θέσεων (70%-30%) όπως αναλύεται κατωτέρω, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)

Α. Παραχώρηση θέσεων σε ΑΜΕΑ/ Πολυτέκνους/Πολεμιστές Κύπρου, χωρίς δημοπρασία

Με την περίπτ.4 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), προβλέπεται η παραχώρηση του 30% των θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης (επί του συνόλου των καθοριζομένων θέσεων στο δήμο), με την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν.3463/2006, περί μη ύπαρξης οφειλών, στις εξής κατηγορίες
α) σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.), 
β) πολύτεκνους, και 
γ) σε όσους μόνιμους αξιωματικούςανθυπασπιστές και υπαξιωματικούςδόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσηςεξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. 

Π.χ. Έστω ότι ο συνολικός αριθμός των καθοριζομένων θέσεων είναι 72. Το 30% των θέσεων προκύπτει ως ακολούθως: 72 * 30 / 100 = 23,66 θέσεις. Δεδομένου ότι το κλάσμα είναι μεγαλύτερο του μισού της μονάδας (0,66>0,50), η στρογγυλοποίηση θα γίνει προς την επόμενη ακέραιη μονάδα. Ως εκ τούτου, οι θέσεις που θα διατεθούν για τις κατηγορίες των προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 76 είναι τελικώς 24.
Αντίθετα, έστω ότι ο συνολικός αριθμός των καθοριζομένων θέσεων είναι 76. Το 30% των θέσεων προκύπτει ως ακολούθως: 76 * 30 / 100 = 25,33 θέσεις. Με δεδομένο ότι το κλάσμα είναι μικρότερο του μισού της μονάδας (0,33<0,50), η στρογγυλοποίηση θα γίνει προς την προηγούμενη ακέραιη μονάδα. Έτσι οι θέσεις που θα διατεθούν για τις κατηγορίες των προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 76 είναι τελικώς 25. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)

Το τέλος καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.


Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 50/45256/30.11.2012 επισημαίνεται ότι οι παραπάνω θέσεις παραχωρούνται βάσει εισοδηματικώνκαι μόνον κριτηρίων και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν. 3463/2006.

Για την παραχώρηση του δικαιώματος αυτού, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1. Εκδίδεται προκήρυξη από το Δήμο στην οποία ορίζονται ιδίως οι θέσεις, και το ύψος του ετήσιου τέλους και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν, εντός ρητά τασσόμενης προθεσμίας, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 κατά περίπτωση. Η κλήση μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο τρόπο, ωστόσο πρέπει να πληροί τους κανόνες της δημοσιότητας, ήτοι, πέραν της ανάρτησης στο δημοτικό κατάστημα, να δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες και να αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)

2.Υποβάλλονται αιτήσεις από τους δικαιούχους, συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση. (για τα δικαιολογητικά βλ. παρακάτω υποενότητα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά)

3. Καταρτίζεται πίνακας με τους υποψήφιους δικαιούχους. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)

4. Κληρώνονται τα περίπτερα ανά δικαιούχο με δημόσια κλήρωση που γίνεται σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των ενώσεών τους. Καθώς το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνον εισοδηματικό, στην κλήρωση λαμβάνουν μέρος μόνον οι υποψήφιοι δικαιούχοι με το χαμηλότερο εισόδημα που αντιστοιχούν στο τριάντα τοις εκατό (30%) των περιπτέρων που διατίθενται. Αν την τελευταία θέση καταλαμβάνουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, προηγείται μεταξύ τους κλήρωση. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)

Β. Παραχώρηση θέσεων με δημοπρασία

Με την περίπτ.5 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), προβλέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (άρθρο 192 ΔΚΚ,Π.Δ. 270/81), αποκλειομένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών.

Η διακήρυξη, πέραν των οριζομένων στις ανωτέρω διατάξεις, υποχρεωτικά περιλαμβάνει και τους εξής όρους :

α) Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (περίπτωση εκμίσθωσης λόγω γήρατος ή αναπηρίας άνω του 67%).

β) Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου δήμου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήμο η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται από το δήμο. Η οικονομική επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας καθορίζει το ύψος της εγγύησης, τον τρόπο καταβολής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του.

Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος, η οικονομική επιτροπή λαμβάνει υπόψη κάθε στοιχείο προσδιοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδομένα, η εμπορικότητα των οδών και η δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη της οικονομικής του δραστηριότητας.

Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το συμφωνητικό που συντάσσεται για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, δεν αποτελεί συμφωνητικό εκμίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης ακίνητου και συνεπώς δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων εκμίσθωσης ακίνητης περιουσίας. (ΠΟΛ 1230/14.10.2015)

Γ. Απόφαση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την εκμετάλλευση περιπτέρου. (περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)

Δ.Προσφυγήκατάαποφάσεων

Οι σχετικές αποφάσεις των οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν στην παραχώρηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση (μέχρι την έναρξη λειτουργίας του θεσμού του Ελεγκτή Νομιμότητας), κατ' εφαρμογή των άρθρων 227 και 238 του ν. 3852/2010, καθώς και στα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)


Ε.Υφιστάμενεςάδειες

Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ. (περίπτ.10 υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπωςαντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 50/45256/30.11.2012)

Τον δικαιούχο υφιστάμενης άδειας μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα τα οποία αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)


4. Διάρκεια δικαιώματος χρήσης περιπτέρου:

Στην περίπτ.6 της υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), προβλέπεται ότι με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.

5. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Με την υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 καταργείται η απαλλαγή από την καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε δικαιούχους περιπτέρων και πλέον οι δικαιούχοι των θέσεων περιπτέρων υποχρεούνται στην καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων το οποίο καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος.

Ειδικές διατάξεις περί απαλλαγής των Α.Με.Α, πολυτέκνων και αξιωματικών που συμμετείχαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου, από την καταβολή τέλους ή ανταλλάγματος δεν ισχύουν (τόσο στην περίπτωση των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του νόμου αδειών, όσο και στις νέες παραχωρήσεις του δικαιώματος). (περίπτ.4 υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)

Στην περίπτ.10 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), προβλέπεται και η υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος από τους δικαιούχους των υφιστάμενων διοικητικών αδειών η οποία όμως αρχίζει από 1.1.2014.
Η ίδια υποχρέωση ορίζεται και στην περίπτ.5 της υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, για αυτούς που τους παραχωρούνται θέσεις περιπτέρων με δημοπρασία.

Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου πέραν του χώρου κατάληψης του κουβουκλίου επίσης εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)

Επισημαίνεται ότι προκειμένου για υφιστάμενες άδειες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4257/14 (14.04.2014) από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, τυχόν μισθώματα και τέλη από εκμετάλλευση περιπτέρων, καθώς και κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., όταν δεν υπάρχουν δικαιούχοι ή διάδοχοι, καταβάλλονται στους οικείους Ο.Τ.Α., μέχρι τη λήξη της μίσθωσης. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)

6. ΑπαιτούμεναΔικαιολογητικά

Α. Παραχώρηση θέσεων σε ΑΜΕΑ/ Πολυτέκνους/Πολεμιστές Κύπρου, χωρίς δημοπρασία


Υποβάλλονται αιτήσεις από τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικής προκήρυξης του Δήμου.
Πέραν της αίτησης υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο:
-επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας 
-εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται: 
α) για τα άτομα με αναπηρία η προσκόμιση πιστοποιητικού της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας, 
β) για τους πολυτέκνους πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα και 
γ) για τους πολεμιστές Κύπρου πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. (περίπτ.4 υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)

Β.Παραχώρησηθέσεωνμεδημοπρασία

Ακολουθούνται οι διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων. (άρθρο 192 ΔΚΚ,Π.Δ. 270/81)
7.ΌργαναΕλέγχου

Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στη νομοθεσία που διέπει την εν γένει λειτουργία των περιπτέρων ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία και σε υπαλλήλους του δήμου, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α' 167). Όσες επιτροπές έχουν συσταθεί κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. κ.υ.α. Φ.454/10/159768 (Β' 1080), καταργούνται, δεδομένου ότι μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) κατέστησαν περιττές οι αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί σε αυτές, όπως η συνδρομή των προϋποθέσεων παραχώρησης και εκμετάλλευσης, ο εντοπισμός των σχολαζόντων για άμεση παραχώρηση σε νέο δικαιούχο κ.α.  (περίπτ.12 υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)
ΟΜΩΣ με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Κεφαλαίου 4 του Ν.4325/2015 καταργείται ο θεσμός της διαθεσιμότητας του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 (Α' 167). (άρθρο 21 παρ.1 του Ν.4325/2015)

8. Καθορισμός Θέσεων Περιπτέρων

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς και με βάση την τέχνη και την επιστήμη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος. (περίπτ. 3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)

Ο καθορισμός (χωροθέτηση) των θέσεων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)

Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται. Με όμοια απόφαση, επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και των οχημάτων, μη επιτρεπόμενου του καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση αρνητικής γνώμης. Η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του ερωτήματος του δήμου και παρερχομένης άπρακτης αυτής, τεκμαίρεται η θετική γνώμη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας. Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. Με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες

. (περίπτ. 3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)
Η απόφαση χωροθέτησης των νέων περιπτέρων αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο "Πρόγραμμα Διαύγεια", καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)

Συνεπώς, οι απαιτούμενες αποφάσεις για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων είναι οι εξής:

1. Απόφαση της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.

2. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

3. Ερώτημα του Δήμου προς την οικεία αστυνομική αρχή για παροχή γνώμης.

4. Γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής εντός 20 ημερών από το ερώτημα του Δήμου (τυχόν αρνητική εισήγηση είναι δεσμευτική).

5. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό θέσεων περιπτέρων.

Εφεξής δεν νοείται η έννοια του "σχολάζοντος" περιπτέρου αλλά του "κενωθέντος". Κατά την πρώτη διαδικασία καθορισμού των θέσεων συνυπολογίζονται και τα κενωθέντα περίπτερα. Εφόσον κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, περίπτερο μετά τη διαδικασία αυτή, για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η διατήρησή του, εφαρμόζεται η ως άνω διαδικασία. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)

9.Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας

Τα Περίπτερα & τα Καταστήματα Ψιλικών τα οποία διαθέτουν,(εκτός των άλλων) προς πώληση τρόφιμα και ποτά εντάσσονται σύμφωνα με την Υγειονομική διάταξη Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) στις Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών της κατηγορίας iii «Λιανικό & Χονδρικό εμπόριο -Επιχειρήσεις Λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων».
Οι ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να πληρούν τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Α.
Τα Περίπτερα καθώς επίσης και τα καταστήματα ψιλικών που έχουν άδεια πώλησης τροφίμων και ποτών σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη, (όπως όλες ανεξαρτήτως οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών), υποχρεούνται να τηρούν αρχεία τεκμηρίωσης των διαδικασιών.

1.Αρχείο προσωπικού το οποίο περιέχει:

-Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού

-Πιστοποιητικά Υγείας

-Πιστοποιητικά εκπαίδευσης στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

2.Αρχείο νερού

-Αποδεικτικά στοιχεία τρόπου υδροδότησης (εφόσον χρειάζεται)

3.Αρχείο καθαρισμού και απολύμανσης

-Πρόγραμμα καθαρισμού

-Χρησιμοποιούμενα καθαριστικά και απολυμαντικά

4.Αρχείο απεντόμωσης -μυοκτονίας

-Πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων

5.Αρχείο θερμοκρασιών

-Παρακολούθηση θερμοκρασιών ψυκτικών θαλάμων και θερμοθαλάμων

6. Αρχείο προμηθευτών

Σε περίπτωση παραβάσεων εφαρμόζεται το άρθρο 17 της Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Α, όπως ισχύει.

Για τα ήδη λειτουργούντα περίπτερα/ψιλικά ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 18 της ανωτέρω Υ.Α, όπως ισχύει.   (Υπ. Υγείας εγκ. 5/ Υ1γ/ΓΠ/οικ.45936/21.05.2013)

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να ληφθεί απόφαση από το Σώμα επί των κατωτέρω :

A) στις 11-3-17 λήγει η πενταετής διάρκεια μίσθωσης κοινόχρηστου χώρου 12 τμ ( για την συμβολή των οδών Αγ. Κωνσταντίνου & Μωσαίου ) που είχε υπογραφεί μεταξύ του Δήμου και του Μπατσούλη Νικολάου. Στις 8-4-04 στο συγκεκριμένο σημείο είχε εκδοθεί στο Μπατσούλη Νικόλααο άδεια ΚΥΕ πώλησης τυποποιημένων προϊόντων .

Β) Στις 14-11-11 υπογράφηκε ιδιωτική σύμβαση μίσθωσης περιπτέρου ανάμεσα στη ΑΠ Αποστολάκη Αικατερίνη και τον εκμισθωτή Μανωλόπουλο Παναγιώτη στις  15-12-12  και έληγε στις      14-12-19 . Η παραχώρηση του περιπτέρου στην  ΑΠ έγινε από την Νομ. Αυτ/ση Αν. Αττικής . Τον Δεκέμβριο του 2015 η ΑΠ απεβίωσε και ο Δήμος έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης περιπτέρου αποβιώνει . Με το 146/17 στις 20-1-17 δηλώθηκε και ο θάνατος του εκμισθωτή .

Εφόσον κενώθηκε, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η διατήρησή του, εφαρμόζεται η διαδικασία της εκ νέου παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσής του σε νέο δικαιούχο, κατά τις παρ.4 και 5 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)

Γ) Η Τεχνική υπηρεσία με οριοθέτησε χώρο για κατασκευή περιπτέρου στο πάρκο  Ανατολής  (Λ. Διονύσου & Ανατολής)

1)  Η  λήψη απόφασης περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος

α) Μία (1) θέση επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου & Μωσαίου

β)μία (1) θέση επί Λ. Μαραθώνος & Πλαστήρα (πλ. Νέας Μάκρης)

γ) μία (1) θέση επί του πάρκου Ανατολής( Λ. Διονύσου & Ανατολή)

2)Σύμφωνα  με  την περίπτ.4 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 και με τον υπολογισμό προκύπτει ότι οι δύο  θέσεις  θα διατεθούν με δημοπρασία.»

-Την με αρ. 9/2017 ομόφωνη απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας N. Μάκρης περί οριοθέτησης  θέσεων περιπτέρου, σύμφωνα με την οποία ψηφίστηκε:

 

«Η  παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος

α) Μία (1) θέση επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου & Μωσαίου

β)μία (1) θέση επί Λ. Μαραθώνος & Πλαστήρα (πλ. Νέας Μάκρης)

γ) μία (1) θέση επί του πάρκου Ανατολής( Λ. Διονύσου & Ανατολή)

2)Σύμφωνα  με  την περίπτ.4 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 και με τον υπολογισμό προκύπτει ότι οι δύο  θέσεις  θα διατεθούν με δημοπρασία.»

 

Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και απόφαση και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Συμφωνούν με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και περιουσίας, περί οριοθέτησης θέσεων περιπτέρου, σύμφωνα με την οποία:

α) Παραχωρούνται εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος οι ακόλουθοι κοινόχρηστοι χώροι:

α) Μία (1) θέση επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου & Μωσαίου

β)Μία (1) θέση επί Λ. Μαραθώνος & Πλαστήρα (πλ. Νέας Μάκρης)

γ) Μία (1) θέση επί του πάρκου Ανατολής (Λ. Διονύσου & Ανατολή)

β)Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ.4 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 και με τον υπολογισμό προκύπτει ότι οι δύο θέσεις θα διατεθούν με δημοπρασία.

2. Να σταλεί η απόφαση για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2017.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


 
ΑΠ.ΕΠ.Π.Ζ. - ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Κ.Χ. PDF Εκτύπωση E-mail

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

AΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ  15/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 2/07.02.17 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος

ΠΕΡΙ: παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για λειτουργία κινητής καντίνας στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, έμπροσθεν της πρώην αμερικάνικης βάσης.

 

 

Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, την 7η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την αρ. πρωτ. 2450/03.02.17 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, κ. ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη εκ των οποίων τρία (3) τακτικά:

 

Παρόντες

Απόντες

 1. ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος
 3. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Τακτικό Μέλος
 4. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος
 5. ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αναπληρωματικό Μέλος

 

1.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Τακτικό Μέλος

3.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Τακτικό Μέλος

4.ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Τακτικό Μέλος

5.ΤΟΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος

 

Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης και προσήλθαν τέσσερα (4) μέλη εκ των οποίων τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό: τα τακτικά μέλη Β. Τσουπράς, Θ. Καλπακίδης, Ν. Στεφανίδης και το αναπληρωματικό μέλος: ο Γ. Ζούρος.

Τα τακτικά μέλη Κ. Λάσκος, Ι. Μπούσουλας, Σ. Μπαϊρακτάρης Α. Παππά,  Ν. Τουρούκης κλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν προσήλθαν. Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου, Κατερίνα Κατερέλου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής:

- Την εισήγηση  του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού, περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για λειτουργία κινητής καντίνας στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, έμπροσθεν της πρώην αμερικάνικης βάσης σύμφωνα με την οποία:

«Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», «Επιτρέπεται η, υπέρ δήμου ή κοινότητος, επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείας και εν γένει κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδον χώρων μεταξύ της θέσης των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοαί και το υπέδαφος αυτών ως και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων), αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρομίων και αφεθέντων σε κοινή χρήσιν». Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 10 αυτού «Επί κοινοχρήστων χώρων μη ευρισκομένων προ καταστημάτων ή εις την προβολή αυτών, η χρήσις αυτών επιτρέπεται εφ' όσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότης του κοινοχρήστου, απαιτείται δε πάντοτε δια την εκμετάλλευσιν αυτών η διενέργεια δημοπρασίας,  τηρούμενων των εκάστοτε διατάξεων περί όρων διενέργειας δημοπρασίας δι' εκμίσθωσιν δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων». Επίσης, «Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησης της χρήσεως, καθορίζονται δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

Παρόμοιες με τα παραπάνω επισημάνσεις επί του θέματος δίνονται και στο υπ' αριθ. 71015/47995/7-11-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου γίνεται επισήμανση ότι θα πρέπει να διενεργείται η προβλεπόμενη δημοπρασία. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 «Η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και Κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία».

Με το άρθρο 83 παραγρ. 1, εδάφιο γ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει της εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

Η σχετική αλληλογραφία καθώς και αποσπάσματα από την ισχύουσα νομοθεσία είναι στη διάθεση των μελών του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι

Η λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου με πλειοδοτικό διαγωνισμό, στην Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος έμπροσθεν της πρώην αμερικάνικης βάσης, για λειτουργία κινητής καντίνας που θα ασκεί υπαίθριο στάσιμο εμπόριο. Να σημειωθεί ότι ο όρος «ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ» που ασκεί υπαίθριο στάσιμο εμπόριο αναφέρεται σε οχήματα (ρυμουλκούμενα ή αυτοκινούμενα) που σταθμεύουν μόνο σε ένα καθορισμένο σημείο, εξυπηρετώντας τους διερχόμενους πελάτες χωρίς να αποτελούν σταθερές κατασκευές.

Κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο να προηγηθεί χωροθέτηση της θέσης  από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για την εισηγητική της απόφαση επί του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει την απόφαση για την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου».

-Την με αρ. 3/2017 ομόφωνη απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας N. Μάκρης περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για λειτουργία κινητής καντίνας στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, έμπροσθεν της πρώην αμερικάνικης βάσης, σύμφωνα με την οποία:

«Απορρίπτει την εισήγηση της υπηρεσίας και διαφωνεί με  την  χωροθέτηση καντίνας  έμπροσθεν της πρώην αμερικάνικης βάσης».

Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και απόφαση και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Ο κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΨΗΦΙΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ)

1. Να γίνει χωροθέτηση της κινητής καντίνας έμπροσθεν της πρώην αμερικάνικης βάσης, σύμφωνα με τοπογραφικό από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

2. Να σταλεί η απόφαση για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2017.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
ΑΠ.ΕΠ.Π.Ζ. - ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

AΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ  14/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 2/07.02.17 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος

ΠΕΡΙ: καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2017 εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.

 

 

Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, την 7η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την αρ. πρωτ. 2450/03.02.17 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, κ. ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη εκ των οποίων τρία (3) τακτικά:

 

 

Παρόντες

Απόντες

 1. ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος
 3. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Τακτικό Μέλος
 4. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος
 5. ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αναπληρωματικό Μέλος

 

1.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Τακτικό Μέλος

3.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Τακτικό Μέλος

4.ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Τακτικό Μέλος

5.ΤΟΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος

 

 

Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης και προσήλθαν τέσσερα (4) μέλη εκ των οποίων τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό: τα τακτικά μέλη Β. Τσουπράς, Θ. Καλπακίδης, Ν. Στεφανίδης και το αναπληρωματικό μέλος: ο Γ. Ζούρος.

Τα τακτικά μέλη Κ. Λάσκος, Ι. Μπούσουλας, Σ. Μπαϊρακτάρης Α. Παππά,  Ν. Τουρούκης κλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν προσήλθαν. Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου, Κατερίνα Κατερέλου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής:

- Την εισήγηση  του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού, περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2017 εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με την οποία:

«Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 83 παραγρ. 1, εδάφιο γ, το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει της εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες.

Για το υπαίθριο εμπόριο σε περίοδο εμποροπανηγύρεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4264/2014.

Για το έτος 2016, το Δ.Σ. είχε ψηφίσει την υπ’ αριθ. 291/15-12-2015 απόφαση «Περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2016 εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος», μετά από τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Οι θέσεις που είχαν καθοριστεί τότε ήταν οι ακόλουθες:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

1

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

20-21/5

200

2

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

16-17/7

180

3

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΖΟΥΜΠΕΡΙ

5-6/8

120

4

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΤΙ

14-15/8

100

5

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

6-7/7

30

6

ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

ΕΟΡΤΗ/ΕΥΡΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

10

7

ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

20

Ο φάκελος βρίσκεται στα αρχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μας, περιλαμβάνει την σχετική αλληλογραφία καθώς και αποσπάσματα από την ισχύουσα νομοθεσία και είναι στην διάθεση των μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι

Η λήψη απόφασης για καθορισμό θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2017 εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, όπως αναλυτικά παρατίθενται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Προτείνουμε επίσης, κατά την διάρκεια των εμποροπανηγύρεων να μην επιτρέπεται να χορηγούνται άδειες σε δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους και προϋποθέτουν ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως ψυχαγωγικά παίγνια, καρουσέλ, κούνιες κ.λπ. Να τοποθετηθεί το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας επί του θέματος προσδιορίζοντας τα είδη εμπορικής δραστηριότητας που δεν θα επιτρέπονται.

Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο που θα λάβει την απόφαση καθορισμού των θέσεων».

- Την με αρ. 7/2017 ομόφωνη απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας N. Μάκρης περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2017 εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με την οποία:

«Ο καθορισμός θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2017 εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος  να γίνει ως εξής» :

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

1

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

20-21/5

200

2

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

16-17/7

180

3

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΖΟΥΜΠΕΡΙ

5-6/8

120

4

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΤΙ

14-15/8

100

5

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

6-7/7

30

6

ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

ΕΟΡΤΗ/ΕΥΡΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

30

7

ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

20

 

Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και απόφαση και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Συμφωνούν με την υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας N. Μάκρης περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2017 εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με την οποία:

«Ο καθορισμός θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2017 εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος  να γίνει ως εξής» :

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

1

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

20-21/5

200

2

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

16-17/7

180

3

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΖΟΥΜΠΕΡΙ

5-6/8

120

4

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΤΙ

14-15/8

100

5

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

6-7/7

30

6

ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

ΕΟΡΤΗ/ΕΥΡΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

30

7

ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

20

 

2. Να σταλεί η απόφαση για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2017.

 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 6
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση