Αποφάσεις Δημάρχου
ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Μαραθώνας: 10 Φεβρουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αριθμός Απόφασης: 129/2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση πρόσληψης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

γ) Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54Α)

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)

ε) Την υπ αριθ   94/2016 απόφαση Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2016.

στ) Την υπ αριθ πρωτ 29238/11120/6-5-2016 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Υπουργείο Εσωτερικών

ζ) Την υπ αριθ οικ.18643/31-05-2016  Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί έγκρισης σύναψης είκοσι έξι (26) συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ. σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Μαραθώνος.

η) Το υπ αριθ πρωτ 15438/2-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδοχ ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Μαραθώνος.

θ) Την υπ αριθ 311/2016 απόφαση Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με θέμα τον επανακαθορισμό ειδικοτήτων πρόσληψης εγκεκριμένου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2016 (24 ατόμων).

ι) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

ια) Την υπ αριθ πρωτ 25747/02-11-2016 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2016 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ιβ) Την υπ αριθ πρωτ 20870/12-12-2016  έγκριση ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ

ιγ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιδ) Τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ ΣΟΧ 1/2016 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου καθώς και τους πίνακες απορριπτέων

{στις θέσεις ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου (αρπάγη), ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου (JCB), ΔΕ Oικοδόμων, ΔΕ Υδραυλικών, ΥΕ εργατών καθαριότητας-συνοδών απορριμματοφόρου, ΥΕ εργατών ταφής-εκταφής νεκρών, ΥΕ εργατών πρασίνου}

ιε) Το υπ αριθ πρωτ  1685/24-01-2017  Πρακτικό Κατάταξης υποψηφίων με αποδεικτικό ανάρτησης

ιστ)Το υπ αριθ πρωτ  1794/25-01-2017 Πρακτικό Κατάταξης υποψηφίων μετά την δημόσια κλήρωση των ισοψηφησάντων με αποδεικτικό ανάρτησης

ιζ) Τους πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων μετά τη δημόσια κλήρωση με αποδεικτικό ανάρτησης

ιη) Την υπ αριθ 63/2017 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών» σύμφωνα με την οποία ο Μαργέτης Νικόλαος του Δημητρίου κρίθηκε επιτυχών στη θέση ΔΕ Οικοδόμος

ιθ) Την από 27/01/2017  αναγγελία πρόσληψης και την υπ αριθ πρωτ  2045/30-01-2017  σύμβαση εργασίας  του Μαργέτη Νικολάου του Δημητρίου σύμφωνα με την οποία προσελήφθηκε στο Δήμο μας με σύμβαση ιδοχ ως ΔΕ Οικοδόμος από  30/01/2017 έως 29/08/2017.

κ)Την υπ αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20-03-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί του ελέγχου νομιμότητας πτυχίων πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου και των υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

κα) Τον από 02/02/2017 αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας του τίτλου σπουδών που προσκόμισε ο Μαργέτης Νικόλαος του Δημητρίου και κρίθηκε επιτυχών στη θέση ΔΕ Οικοδόμος προς το 1ο Γενικό Λύκειο Χαλανδρίου

κβ) Το υπ αριθ 40/09-02-2017 έγγραφο της Δ/ντριας του 1ου Γενικού Λυκείου Χαλανδρίου σύμφωνα με το οποίο μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα αρχεία του εν λόγω σχολείου διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο αποδεικτικό απόλυσης που εστάλη για έλεγχο γνησιότητας αντιστοιχούν στον Μαργέτη Ιωάννη του Δημητρίου & της Ελένης, δεν προκύπτει εγγραφή μαθητού με το όνομα Μαργέτης Νικόλαος του Δημητρίου & της Ελένης ούτε έχει εκδοθεί στο όνομα αυτό απολυτήριος τίτλος από το εν λόγω σχολείο και επειδή δεν διαθέτουν το πρωτότυπο αποδεικτικό απόλυσης που εκδόθηκε από το σχολείο τους από τη φωτοτυπία που εστάλη παρατηρείται ότι στο συγκεκριμένο τίτλο έχει γίνει κακέκτυπη διόρθωση του αρχικού κυρίου ονόματος.

Επομένως δεν προκύπτει ταυτοποίηση του απεσταλμένου τίτλου για έλεγχο γνησιότητας με τα αρχεία του σχολείου τους.

κγ)Το γεγονός ότι από τα ως ανω διαλαμβανόμενα για τον υπάλληλο με σύμβαση ι.δ.ο.χ. Μαργέτη Νικόλαο του Δημητρίου προέκυψαν αδιαμφισβήτητα στοιχεία ότι πληρούνται οι προυποθέσεις ανάκλησης της πρόσληψής του  λόγω του ότι «προκάλεσε δολίως & υποβοήθησε την παρανομία»  καθότι έλαβε μέρος στην υπ αριθ ΣΟΧ 1/2016 ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με αριθ πρωτ 25747/02-11-2016 του Δήμου μας και θεωρήθηκε επιτυχών και προσληπτέος με δικαιολογητικό το οποίο δεν ήταν γνήσιο.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την ανάκληση της από 30/01/2017 πρόσληψης του Μαργέτη Νικολάου του Δημητρίου

ο οποίος προσελήφθηκε σύμφωνα με την υπ αριθ 63/2017 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος ως ΔΕ Οικοδόμος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών .

Η υπηρεσία θα προβεί στην καταγγελία της συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου και τη λύση της υπαλληλικής σχέσεως εργασίας.

2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Αρχεία
Download this file (129 - 2017 ΑΔ.pdf)129 - 2017 ΑΔ.pdf
 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Μαραθώνας: 8 Φεβρουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αριθμός Απόφασης: 127/2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπογραφής εγγράφων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών

γ)  Την υπ αριθ  120/2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Μετακίνηση του Χαλυβδόπουλου Θωμά από τη θέση Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την τοποθέτησή του ως Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος».

δ)  Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εξουσιοδοτεί τον Χαλυβδόπουλο Θωμά του Σπυρίδωνος, Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, να συνυπογράφει με εντολή του όλες τις αποφάσεις (μεταδημότευσης, προσθήκη κυρίου ονόματος, εγγραφής, διαγραφής κ.λ.π.) που εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Αρχεία
Download this file (127 - 2017 ΑΔ.pdf)127 - 2017 ΑΔ.pdf
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Μαραθώνας: 8 Φεβρουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αριθμός Απόφασης: 126/2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΘΕΜΑ: « Μετακίνηση & Τοποθέτηση υπαλλήλου ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

δ) Την υπ αριθ 625/2016 διαπιστωτική πράξη της κατάταξης των υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του Ν.4369/2016

ε) Την υπ αριθ 902/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος περί τροποποίησης της υπ αριθ 160/2016 αποφάσεως Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Μετακίνηση και τοποθέτηση υπαλλήλου

στ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της υπαλλήλου Καμπέλη Βαρβάρας του Αλεξάνδρου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

ζ) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Μετακινούμε την μόνιμη υπάλληλο Καμπέλη Βαρβάρα του Αλεξάνδρου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ από το Τμήμα  Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου  της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών και την τοποθετούμε στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μαραθώνος με αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού.

 

2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ

Αρχεία
Download this file (126 - 2017 ΑΔ.pdf)126 - 2017 ΑΔ.pdf
 
ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Μαραθώνας: 7 Φεβρουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθμός Απόφασης: 125/2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΘΕΜΑ: «Περί της τέλεσης Πολιτικών Γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου Μαραθώνος»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη :

α)  Τις διατάξεις των άρθρων 9, 58, 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 5,6 & 7 του ΠΔ 391/1982 «Για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων» (ΦΕΚ 73Α)

β) Την υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1984/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης περί «Υποδιαίρεσης Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν.3852/2010»

γ) Την υπ’ αριθμ. ΤΑΔΚ 1075/19-12-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί μερικής ανάκλησης της υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης, ώστε ο Δήμος Μαραθώνος να αποτελείται εφεξής από τρεις ληξιαρχικές περιφέρειες, ήτοι των Δημοτικών Ενοτήτων Μαραθώνα, Βαρνάβα και Γραμματικού, με έναρξη ισχύος ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της  στο ΦΕΚ 4418/Β/30-12-2016

δ)Την υπ αριθ 541/2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Καλπακίδη Θεόδωρου ως Αντιδήμαρχο επιχειρηματικότητας Δήμου Μαραθώνος

ε)Την υπ αριθ 671/2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Τσουπρά Βασιλείου-Νικολάου ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών

στ)Την υπ αριθ   827/2016  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού της κας Λαμπαρού Δήμητρας ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού & Παιδείας

ζ)Την υπ αριθ   72/2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Ζούρου Γεωργίου ως Αντιδημάρχου Δικτύων και Καθημερινότητας

η)Την υπ αριθ 73/2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Μεγαγιάννη Αδάμ ως Αντιδημάρχου Ανάπτυξης και Έργων

θ) Την ανάγκη ορισμού Αντιδημάρχων για την τέλεση Πολιτικών Γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου Μαραθώνος για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Αναθέτουμε  την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου στους εξής κατά σειρά αναπλήρωσης Αντιδημάρχους ανά δημοτική & τοπική ενότητα:

Α. Αντιδήμαρχο, Τσουπρά Βασίλειο-Νικόλαο, για την τέλεση πολιτικών γάμων που αιτούνται κάτοικοι της τοπικής ενότητας Γραμματικού

Β. Αντιδήμαρχο, Λαμπαρού Δήμητρα, για την τέλεση πολιτικών γάμων που αιτούνται κάτοικοι της δημοτικής ενότητας Βαρνάβα

Γ. Αντιδήμαρχο, Ζούρο Γεώργιο, για την τέλεση πολιτικών γάμων που αιτούνται κάτοικοι της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα

Δ. Αντιδήμαρχο, Μεγαγιάννη Αδάμ για την τέλεση πολιτικών γάμων που αιτούνται κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας  Νέας Μάκρης 

2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Αρχεία
Download this file (125 - 2017 ΑΔ.pdf)125 - 2017 ΑΔ.pdf
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Μαραθώνας: 7 Φεβρουαρίου  2017

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθμός Απόφασης: 124/2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση  Ληξιάρχων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί Εξουσιοδότησης υπογραφών

β) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 9ΦΕΚ 87α/2010)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.4144/2013 που προστέθηκαν στο άρθρο 8 του Ν.344/1976 περί της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων

ε) Την υπ αριθ 9/131360/12503/8-5-2013 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Ν.344/1976 και άλλες διατάξεις» όπου αναφέρεται ότι σε κάθε δημοτική ενότητα το Ληξίαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας και όχι ένας Αντιδήμαρχος να αναπληρώνει  όλους τους Ληξιάρχους όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του

στ)Την υπ αριθ 600/2014 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού Ληξιάρχων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3116/Β/20-11-2014)

ζ) Την υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1984/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης περί «Υποδιαίρεσης Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν.3852/2010»

η) Την υπ’ αριθμ. ΤΑΔΚ 1075/19-12-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί μερικής ανάκλησης της υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης, ώστε ο Δήμος Μαραθώνος να αποτελείται εφεξής από τρεις ληξιαρχικές περιφέρειες, ήτοι των Δημοτικών Ενοτήτων Μαραθώνα, Βαρνάβα και Γραμματικού, με έναρξη ισχύος ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της  στο ΦΕΚ 4418/Β/30-12-2016

θ)Την υπ αριθ 541/2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Καλπακίδη Θεόδωρου ως Αντιδήμαρχο επιχειρηματικότητας Δήμου Μαραθώνος

ι)Την υπ αριθ 671/2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Τσουπρά Βασιλείου-Νικολάου ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών

ια)Την υπ αριθ   827/2016  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού της κας Λαμπαρού Δήμητρας ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού & Παιδείας

ιβ)Την υπ αριθ   72/2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Ζούρου Γεωργίου ως Αντιδημάρχου Δικτύων και Καθημερινότητας

ιγ)Την υπ αριθ 73/2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Μεγαγιάννη Αδάμ ως Αντιδημάρχου Ανάπτυξης και Εργων

ιδ) Το γεγονός ότι πρέπει να οριστούν εκ νέου οι Αντιδήμαρχοι που θα αναπληρώνουν το Ληξίαρχο που έχει οριστεί σε κάθε δημοτική ενότητα του Δήμου μας

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Τους Ληξίαρχους των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μαραθώνος αναπληρώνουν οι  Αντιδήμαρχοι του Δήμου μας ως κατωτέρω:

Τη Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Δικτύων και Καθημερινότητας κ. Ζούρος Γεώργιος

Τη Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Βαρνάβα αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Παιδείας κα Λαμπαρού Δήμητρα

Τη Ληξίαρχο της Τοπικής Ενότητας Γραμματικού αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας κ. Τσουπράς Βασίλειος-Νικόλαος 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Αρχεία
Download this file (124 - 2017 ΑΔ.pdf)124 - 2017 ΑΔ.pdf
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 57
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση