Αποφάσεις Δημάρχου
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μαραθώνας: 2 Μαρτίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αριθμός Απόφασης: 403/2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Προσωρινή αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 8 στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, του κ. Τσιμήνη Κωνσταντίνου του Ιωάννη.

Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

γ) Το άρθρο 57 του Νόμου 4249/24-3-2014.

δ) Την υπ’ αριθμόν 1020/11357/1-γ/20-2-2017 απόφαση του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Μάκρης για σφράγιση του καταστήματος (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) του κ. Τσιμήνη Κωνσταντίνου του Ιωάννη για δέκα ημέρες.

ε) Την  υπ’  αριθ.  1020/11357/1-δ/28-2-2017  έκθεση  σφράγισης  του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Μάκρης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Για την προσωρινή αφαίρεση της υπ’ αριθ. 17436/22-7-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος (ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ), του κ. Τσιμήνη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, που βρίσκεται στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 8 στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, με την επωνυμία «MONACO», για το χρονικό διάστημα 28-2-2017 έως και 9-3-2017, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1020/11357/1-γ/20-2-2017 απόφασης του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Μάκρης για σφράγιση του καταστήματος κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, λόγω βεβαιωμένων παραβάσεων που αφορούσαν τη λειτουργία της μουσικής.

  1. Η προσωρινή αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος θα πραγματοποιηθεί άμεσα.
  2. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (403/2017) και θα αναρτηθεί στο                 δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές Ατομικές   Διοικητικές πράξεις.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ

 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Μαραθώνας,   24 - 02 - 2017

Αριθ. Αποφ. : 388/2017

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός υπαλλήλου & αναπληρωτή του, ως εισηγητή θεμάτων Δήμου Μαραθώνος στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)

β) Τις διατάξεις των άρθρων 25, 26, 27 και 28 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33Α/2016) Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.

γ)  Την υπ αριθ. πρωτ. 68009/26270/13-9-2016 απόφαση ασκούσης καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίσεως μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδαχ ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4369/2016 όπως ισχύει.

δ)  Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012/τ. Β)

ε) Το γεγονός ότι πρέπει να οριστεί εισηγητής σε θέματα προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής καθώς και αναπληρωτής του.

στ) Τις υπ αριθ 1045/2016 & 66 /2017 αποφάσεις περί Ορισμού υπαλλήλου ως εισηγητή θεμάτων Δήμου Μαραθώνος στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής καθώς και αναπληρωτή του.

ζ) Την υπ αριθ 120/2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος με θέμα: Μετακίνηση του κ. Χαλυβδόπουλου Θωμά από τη θέση Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την τοποθέτησή του στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Μετά την υπ αριθ 120/2017 απόφαση Γ.Γ. Δήμου Μαραθώνος περί μετακίνησης του κ. Χαλυβδόπουλου Θωμά από τη θέση Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την τοποθέτησή του στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος, ορίζουμε την Παπαϊωάννου Αρετή του Ιωάννη, Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Μαραθώνος, ως εισηγήτρια για θέματα προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής και αναπληρωτή ορίζουμε τον κ. Χαλυβδόπουλο Θωμά, Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος.

Με την παρούσα παύει να έχει ισχύ οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ

Αρχεία
Download this file (388 - 2017 ΑΔ.pdf)388 - 2017 ΑΔ.pdf
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠ. ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Μαραθώνας: 23 Φεβρουαρίου  2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αριθμός Απόφασης: 254/2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων επιβολής προστίμων από τη Δημοτική Αστυνομία Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α.  Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α)

β.  Τις διατάξεις του  άρθρου 19 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»

γ. Τις υπ αριθ 601,602,603,604,605,606,607,608,609 & 610/2015 αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος περί Διαπίστωσης αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου δημοτικής αστυνομίας.

δ.  Το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί ενστάσεις για την επιβολή προστίμων από τη Δημοτική Αστυνομία Δήμου Μαραθώνος

ε.  Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων επιβολής προστίμων από τη Δημοτική Αστυνομία.

στ.  Την υπ αριθ 201/2016 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με την οποία προσελήφθηκε ο κ. Γεωργούντζος Αθανάσιος ως  Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος(ΦΕΚ 337/2016 τ.Γ΄)

ζ.   Την υπ αριθ 253/2017 απόφαση Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό Ομάδας Διοίκησης Εργου

η.   Την υπ αριθ 513/2016 απόφαση περί  Συγκρότησης επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων επιβολής προστίμων από τη Δημοτική Αστυνομία Δήμου Μαραθώνος και την ανάγκη τροποποίησής της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Τη συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων, επιβολής προστίμων από τη Δημοτική Αστυνομία, η οποία θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη :

1.1      κ. Ηλία Ψηνάκη, Δήμαρχο Μαραθώνος

1.2 κ. Πέτρο Μπερτόλη, Προϊστάμενο Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, Δήμου Μαραθώνος

1.3  κ. Ζουμπουρλή Νικόλαο, Πρόεδρο ΟΔΕ σε θέματα Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Μαραθώνος (Α/Α  253/2017)

Χρέη γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος Χατζηστεφάνου Σοφία κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Β΄

Σε περίπτωση απουσίας του  Δημάρχου κ. Ηλία Ψηνάκη αναπληρωτής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος κ. Αθανάσιος Γεωργούντζος.

Σε περίπτωση απουσίας του κ. Πέτρου Μπερτόλη, Προϊσταμένου Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας αναπληρώτρια ορίζεται η κα Γκούβα Αντωνία, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Β΄

2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Αρχεία
Download this file (254 - 2017 ΑΔ.pdf)254 - 2017 ΑΔ.pdf
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Μαραθώνας: 19 Δεκεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αριθμός Απόφασης: 1301/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: «Μετάταξη μόνιμης υπαλλήλου Δημοτικής Αστυνομίας σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ)Tις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ.Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

δ)Τις διατάξεις της υπ αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958 εγκυκλίου

ε)Τις διατάξεις των παρ. 1α & 5 του άρθρου 19 παρ. 5 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α΄)«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

στ)Την υπ αριθ 604/2015 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα : «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου δημοτικής αστυνομίας»

ζ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β)

η) Την υπ αριθ  πρωτ 22478/27-09 -2016  αίτηση της μόνιμης υπαλλήλου Μέξη Σοφίας του Μιλτιάδη κατηγορίας ΤΕ, κλάδου  ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό  Β΄  η οποία  ζητά τη μετάταξή της από το κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

θ) Το υπ αριθ 5/16-11-2016 απόσπασμα πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατ. Αττικής σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπερ της μετάταξης της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Μέξη Σοφίας του Μιλτιάδη  κατηγορίας ΤΕ κλάδου ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Β΄ εντός της ίδιας κατηγορίας ΤΕ στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Β΄, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.

ι) Την υπ’ αριθμ. 393/2016 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Τη μετάταξη της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Μέξη Σοφίας του Μιλτιάδη κατηγορίας ΤΕ κλάδου ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Β΄ σε κλάδο εντός της ίδιας κατηγορίας ΤΕ στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Β΄, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.

2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ

Αρχεία
Download this file (1301 - 2016 ΑΔ.pdf)1301 - 2016 ΑΔ.pdf
 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Μαραθώνας  23/02/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αρ. Απόφασης: 253/2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

 

ΘΕΜΑ : Απόφαση Δημάρχου Αναφορικά με τον ορισμό Ομάδας Διοίκησης Έργου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη:

  • τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006)
    • τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα

Καλλικράτης»

  • την ανάγκη συγκρότησης ομάδας διοίκησης έργου για υποβολή προτάσεων-μελετών και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την διοίκηση και τις υπηρεσίες του Δήμου σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας και θεμάτων Ασφαλείας του Δήμου Μαραθώνος

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  • Συγκροτεί ομάδα διοίκησης έργου για υποβολή προτάσεων-μελετών και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την διοίκηση και τις υπηρεσίες του Δήμου σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας και θεμάτων Ασφαλείας του Δήμου Μαραθώνος

Α. Διάρθρωση Επιτροπής:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Ζουμπουρλής Νικόλαος του Αποστόλου.

Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι:

  • κος  Κάκαρης Γεώργιος, ιδιώτης
  • κος Μπογοσιάν Θεόφιλος Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου, Δήμου Μαραθώνος
  • κα Σιγάλα Καλλιόπη –Ελένη μόνιμη υπάλληλος Δήμου Μαραθώνος

Β. Τρόπος, τόπος και χρόνος λειτουργίας της επιτροπής:

Τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης Μαραθώνος.

Στα μέλη της επιτροπής διατίθενται γραφεία που βρίσκονται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου και υπολογιστές που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και λοιπού συναφούς μηχανογραφικού υλικού του Δήμου (εκτυπωτών κ.α.) αποκλειστικά και μόνο για την χρησιμοποίησή τους για το έργο της επιτροπής.

Τα μέλη της επιτροπής συνεργάζονται με τις υπηρεσίες και τα μέλη της διοίκησης του Δήμου από τα οποία αντλούν πληροφορίες και έχουν πρόσβαση σε έγγραφα που τους χορηγούν οι δημοτικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα ή και απόρρητες πληροφορίες- στοιχεία του Δήμου, στα πλαίσια υλοποίησης του ανατιθέμενου σε αυτούς έργο.

Τα μέλη της επιτροπής συντάσσουν πορίσματα με προβλήματα που εντοπίζουν, σε σχέση με το έργο που τους έχει ανατεθεί, προτάσεις και υποδείξεις και τα υποβάλλουν στον Δήμαρχο Μαραθώνος.

Στα μέλη της επιτροπής δεν χορηγείται αμοιβή ή αποζημίωση και καμία οικονομική ή άλλη αποζημίωση δεν μπορούν να αξιώσουν ή διεκδικήσουν από τον Δήμο

Τα μέλη της επιτροπής τηρούν όλους τους κανόνες εχεμύθειας που προβλέπονται από την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία και την δεοντολογία.

Γ. Διάρκεια της επιτροπής :

Η διάρκεια της επιτροπής ορίζεται μέχρι τις 31/12/2017 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία τροποποίησης ή ανάκλησης της παρούσας με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Ηλίας Ψηνάκης

Αρχεία
Download this file (253 - 2017 ΑΔ.pdf)253 - 2017 ΑΔ.pdf
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 58
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση