Ανακοινώσεις
ΑΠ.ΕΠ.Π.Ζ. ΠΕΡΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ PDF Εκτύπωση E-mail


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

AΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 5/09.06.16 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος

ΠΕΡΙ: Γνωμοδότησης για τον προγραμματισμό πτήσεων με αερόστατο από την εταιρεία Olympic Executive Ballons.

 

Στο Μαραθώνα στα γραφεία του γυάλινου κτιρίου της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, την 9η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την αρ. πρωτ.12267/03.06.16 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, κ. ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη εκ των οποίων πέντε (5) τακτικά:

 

Παρόντες

Απόντες

 1. ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Τακτικό Μέλος
 4. ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος
 5. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Τακτικό Μέλος
 6. ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αναπληρωματικό Μέλος

 

1.ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Τακτικό Μέλος

2.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος

3.ΤΟΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος

4.ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Τακτικό Μέλος

 

 

Ο Πρόεδρος Ηλίας Ψηνάκης, ο Αντιπρόεδρος Κ. Λάσκος, τα μέλη Σ.Μπαϊρακτάρης, Β.Τσουπράς, Θ.Καλπακίδης  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος ο Γ.Ζούρος.

Τα υπόλοιπα τακτικά μέλη Ι.Μπούσουλας, Ν.Στεφανίδης, Ν.Τουρούκης κλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν προσήλθαν. Η Δημοτική Σύμβουλος Α.Παππά απουσιάζει από τα καθήκοντα της, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 36/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης άδειας από τα καθήκοντα της δημοτικής συμβούλου Α. Παππά, για εκπαιδευτικούς λόγους». Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου, Αθηνά Κούκη, για την τήρηση των πρακτικών.

 

O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και  πρότεινε τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση τοπικού συμβουλίου Γραμματικού:

«Σχετικά με το αίτημα της εταιρείας Olympic Executive Ballons  για προγραμματισμό νέων περιηγητικών πτήσεων με αερόστατα στο δήμο μας προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε επ’ αυτού : Αιτούνται την συνδρομή του Δήμου για χώρους αποθήκευσης ,κατά προτίμηση στεγαζόμενους ,για τον εξοπλισμό ,κατάλυμα για το πλήρωμα του αερόστατου 4 ατόμων και δημοτικούς χώρους απογείωσης – προσγείωσης 50-100 μέτρα.

Η εταιρεία κατέχει ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας αερομεταφορέα EASA  κατηγορίας  C και λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας . Οι επιβάτες σε κάθε πτήση είναι ασφαλισμένοι έως 325.000€.

Έχει καταχωρηθεί στα μητρώα του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΓΕΜΙ) και λειτουργεί ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας ,κατέχει αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ 997182649 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών.

Ως αντισταθμιστικά οφέλη προτίθεται να προσφέρει

1. Προβολή του δήμου σε εορταστικές εκδηλώσεις .

2.Μόνιμο banner του δήμου στο αερόστατο.

3. Καταβολή του προβλεπόμενου τέλους για τη χρήση δημοτικού χώρου.

4.Έκπτωση για τους δημότες που επιθυμούν να δοκιμάσουν την εμπειρία της πτήσης με αερόστατο.»

 

Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του Προέδρου και τη με αρ. 14/16 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Γραμματικού, μετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ το θέμα περί γνωμοδότησης για τον προγραμματισμό πτήσεων με αερόστατο από την εταιρεία Olympic Executive Ballons λόγω ελλιπούς εισήγησης.

 

Να επιστραφεί στο Τοπικό Συμβούλιο Γραμματικού.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  58/2016

Αφού εξαντλήθηκε το  θέμα της ημερήσιας διάταξης ,  λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ακριβές απόσπασμα

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 
ΑΠ.ΕΠ.Π.Ζ. ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΗ PDF Εκτύπωση E-mail


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

AΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 57/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 5/09.06.16 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος

ΠΕΡΙ: παραχώρησης παραλιακού πεζόδρομου  για  πολιτιστική εκδήλωση  (έκθεση βιβλίου) από ιδιώτη   κατά την περίοδο  17/7/2016  έως  8/8/2016.

 

Στο Μαραθώνα στα γραφεία του γυάλινου κτιρίου της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, την 9η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την αρ. πρωτ.12267/03.06.16 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, κ. ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη εκ των οποίων πέντε (5) τακτικά:

 

Παρόντες

Απόντες

 1. ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Τακτικό Μέλος
 4. ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος
 5. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Τακτικό Μέλος
 6. ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αναπληρωματικό Μέλος

 

1.ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Τακτικό Μέλος

2.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος

3.ΤΟΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος

4.ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Τακτικό Μέλος

 

 

Ο Πρόεδρος Ηλίας Ψηνάκης, ο Αντιπρόεδρος Κ. Λάσκος, τα μέλη Σ.Μπαϊρακτάρης, Β.Τσουπράς, Θ.Καλπακίδης  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος ο Γ.Ζούρος.

Τα υπόλοιπα τακτικά μέλη Ι.Μπούσουλας, Ν.Στεφανίδης, Ν.Τουρούκης κλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν προσήλθαν. Η Δημοτική Σύμβουλος Α.Παππά απουσιάζει από τα καθήκοντα της, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 36/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης άδειας από τα καθήκοντα της δημοτικής συμβούλου Α. Παππά, για εκπαιδευτικούς λόγους». Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου, Αθηνά Κούκη, για την τήρηση των πρακτικών.

 

O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και  πρότεινε τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως κατωτέρω: «Σύμφωνα με την αρ. 251/16 απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής  Ενότητας Νέας Μάκρης όλοι οι παριστάμενοι σύμβουλοι ψήφισαν ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ  επειδή στην ίδια περίοδο θα γίνει η έκθεση βιβλίου από την ΚΕΔΜΑ».

 

Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την με αρ. 251/16 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ απόφαση τοπικού συμβουλίου Νέας Μάκρης, μετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ το αίτημα περί παραχώρησης παραλιακού πεζόδρομου  για  πολιτιστική εκδήλωση  (έκθεση βιβλίου) από ιδιώτη   κατά την περίοδο  17/7/2016  έως  8/8/2016 διότι συμφωνούν με την αρ. 251/16 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Νέας Μάκρης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  57/2016

Αφού εξαντλήθηκε το  θέμα της ημερήσιας διάταξης ,  λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ακριβές απόσπασμα

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 
ΑΠ.ΕΠ.Π.Ζ. ΠΕΡΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

AΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 56/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 5/09.06.16 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος

ΠΕΡΙ: αιτήματος της  SILISIUM   ΚΟΙΝΣΕΠ  για   διεξαγωγή προκηρύξεως  διαγωνισμού για  την παραχώρηση του  χώρου του πεζόδρομου για πώληση παραδοσιακών προϊόντων  από 6-10/7/2016.

 

 

Στο Μαραθώνα στα γραφεία του γυάλινου κτιρίου της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, την 9η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την αρ. πρωτ.12267/03.06.16 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, κ. ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη εκ των οποίων πέντε (5) τακτικά:

 

Παρόντες

Απόντες

 1. ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Τακτικό Μέλος
 4. ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος
 5. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Τακτικό Μέλος
 6. ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αναπληρωματικό Μέλος

 

1.ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Τακτικό Μέλος

2.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος

3.ΤΟΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος

4.ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Τακτικό Μέλος

 

 

Ο Πρόεδρος Ηλίας Ψηνάκης, ο Αντιπρόεδρος Κ. Λάσκος, τα μέλη Σ.Μπαϊρακτάρης, Β.Τσουπράς, Θ.Καλπακίδης  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος ο Γ.Ζούρος.

Τα υπόλοιπα τακτικά μέλη Ι.Μπούσουλας, Ν.Στεφανίδης, Ν.Τουρούκης κλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν προσήλθαν. Η Δημοτική Σύμβουλος Α.Παππά απουσιάζει από τα καθήκοντα της, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 36/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης άδειας από τα καθήκοντα της δημοτικής συμβούλου Α. Παππά, για εκπαιδευτικούς λόγους». Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου, Αθηνά Κούκη, για την τήρηση των πρακτικών.

O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και  πρότεινε τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως κατωτέρω: Σύμφωνα με την ΑΔΣ 248/16   απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ν. Μάκρης αναφέρεται ότι :   «Ο  κύριος Μεταξωτός πήρε τον λόγο και είπε πως μέσα στον Μαιο θα οργανωθεί το πρόγραμμα για τις εκδηλώσεις  με  όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες .

Οι  διαδικασίες  περιλαμβάνουν  και  την  δρομολόγηση  του διαγωνισμού για τις θέσεις που έχουν προβλεφτεί . Όμως  το αίτημα της SILISIUM  ΚΟΙΝΣΕΠ ,προσδιορίζει χρονική περίοδο 6-10/7/2016 , όπου είναι ακόμη άγνωστο εάν η διαδικασία του διαγωνισμού ,θα έχει ολοκληρωθεί ετσι ώστε να προκύψει πλειοδότης.»

Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους, την  εισήγηση του Προέδρου, την με αρ. 248/16 ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ απόφαση του τοπικού συμβουλίου Νέας Μάκρης και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ το αίτημα της  SILISIUM   ΚΟΙΝΣΕΠ  για   διεξαγωγή προκηρύξεως  διαγωνισμού για  την παραχώρηση του  χώρου του πεζόδρομου για πώληση παραδοσιακών προϊόντων  από 6-10/7/2016 διότι συμφωνούν με την αρ. 248/16 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Νέας Μάκρης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  56/2016

Αφού εξαντλήθηκε το  θέμα της ημερήσιας διάταξης ,  λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ακριβές απόσπασμα

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 
ΑΠ.ΕΠ.Π.Ζ. ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΤΙΝΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

AΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ  55/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 5/09.06.16 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος

ΠΕΡΙ: καθορισμού θέσεων αιγιαλού για εγκατάσταση καντινών.

 

Στο Μαραθώνα στα γραφεία του γυάλινου κτιρίου της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, την 9η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την αρ. πρωτ.12267/03.06.16 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, κ. ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη εκ των οποίων πέντε (5) τακτικά:

 

Παρόντες

Απόντες

 1. ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Τακτικό Μέλος
 4. ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος
 5. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Τακτικό Μέλος
 6. ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αναπληρωματικό Μέλος

 

1.ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Τακτικό Μέλος

2.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος

3.ΤΟΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος

4.ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Τακτικό Μέλος

 

 

Ο Πρόεδρος Ηλίας Ψηνάκης, ο Αντιπρόεδρος Κ. Λάσκος, τα μέλη Σ.Μπαϊρακτάρης, Β.Τσουπράς, Θ.Καλπακίδης  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος ο Γ.Ζούρος.

Τα υπόλοιπα τακτικά μέλη Ι.Μπούσουλας, Ν.Στεφανίδης, Ν.Τουρούκης κλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν προσήλθαν. Η Δημοτική Σύμβουλος Α.Παππά απουσιάζει από τα καθήκοντα της, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 36/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης άδειας από τα καθήκοντα της δημοτικής συμβούλου Α. Παππά, για εκπαιδευτικούς λόγους». Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου, Αθηνά Κούκη, για την τήρηση των πρακτικών.

 

O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και  πρότεινε τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως κατωτέρω: «Σύμφωνα με την αρ. 257/16 απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής  Ενότητας Νέας Μάκρης όλοι οι παριστάμενοι σύμβουλοι με βάση το έγγραφο 2170/1-2-16 του Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας πρότειναν και ψήφισαν να μη δοθεί καμία  θέση για καντίνα στον αιγιαλό».

Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την με αρ. 257/16 απόφαση τοπικού συμβουλίου Νέας Μάκρης, μετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Συμφωνούν με την αρ. 257/16  απόφαση του τοπικού συμβουλίου Ν.Μάκρης να μην καθοριστούν θέσεις αιγιαλού για την λειτουργία καντινών στην Δημοτική κοινότητα Ν. Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  55/2016.

Αφού εξαντλήθηκε το  θέμα της ημερήσιας διάταξης ,  λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ακριβές απόσπασμα

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 
ΑΠ.ΕΠ.Π.Ζ. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ-ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΣΔΥΕ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΕΥΔΑΠ PDF Εκτύπωση E-mail


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

AΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 53/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 5/09.06.16 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος

ΠΕΡΙ: έγκρισης νέας παροχής-σύνδεσης ΟΣΔΥΕ με τον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ που διέρχεται της Λ. Κάτω Σουλίου.

 

Στο Μαραθώνα στα γραφεία του γυάλινου κτιρίου της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, την 9η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος ύστερα από την αρ. πρωτ.12267/03.06.16 Πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, κ. ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη εκ των οποίων πέντε (5) τακτικά:

 

Παρόντες

Απόντες

 1. ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Τακτικό Μέλος
 4. ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος
 5. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Τακτικό Μέλος
 6. ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αναπληρωματικό Μέλος

 

1.ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Τακτικό Μέλος

2.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος

3.ΤΟΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τακτικό Μέλος

4.ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Τακτικό Μέλος

 

 

Ο Πρόεδρος Ηλίας Ψηνάκης, ο Αντιπρόεδρος Κ. Λάσκος, τα μέλη Σ.Μπαϊρακτάρης, Β.Τσουπράς, Θ.Καλπακίδης  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος ο Γ.Ζούρος.

Τα υπόλοιπα τακτικά μέλη Ι.Μπούσουλας, Ν.Στεφανίδης, Ν.Τουρούκης κλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν προσήλθαν. Η Δημοτική Σύμβουλος Α.Παππά απουσιάζει από τα καθήκοντα της, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 36/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης άδειας από τα καθήκοντα της δημοτικής συμβούλου Α. Παππά, για εκπαιδευτικούς λόγους». Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου, Αθηνά Κούκη, για την τήρηση των πρακτικών.

O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και  πρότεινε τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε  το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως κατωτέρω: «Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται το θέμα περί έγκρισης νέας παροχής-σύνδεσης ΟΣΔΥΕ με τον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ που διέρχεται της Λ. Κάτω Σουλίου και ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης  από την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού λάβει υπόψη της τα παρακάτω έγγραφα:

1. Tο έγγραφο του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ (Ο.Σ.Δ.Υ.Ε.) με αριθμ πρωτ/λου 12934/20-05-2015.

2.   Το έγγραφό μας προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π. με αριθμ. Πρωτ.λου 16616/16-06-2015.

6.   Την σχετική απάντηση της Ε.Υ.Δ.Α.Π. με αριθμ. Πρωτ.λου 13730/12-10-2015.

7. Τις αλλεπάλληλες τηλ. επαφές με το τμήμα νέων παροχών της Ε.Υ.Δ.Α.Π.   (υποκατάστημα Αγίας Παρασκευής).

8.   To υπηρεσιακό έγγραφο αριθ. 69 της 18-05-2016 (Στοιχεία αναγκαιότητας).»

Τα μέλη αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση και τα ανωτέρω έγγραφα της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Γνωμοδοτούμε θετικά περί έγκρισης νέας παροχής-σύνδεσης ΟΣΔΥΕ με τον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ που διέρχεται της Λ. Κάτω Σουλίου αφού βέβαια υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και οι προβλεπόμενες μελέτες που έχουνε εκπονηθεί από τον αρμόδιο μηχανικό.

2.Η απόφαση να αποσταλεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  53/2016

Αφού εξαντλήθηκε το  θέμα της ημερήσιας διάταξης ,  λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ακριβές απόσπασμα

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 9
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση