ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Μαραθώνας:  04/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           Αριθμός Απόφασης:  520/2015                                                 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΘΕΜΑ:  Απευθείας  ανάθεση  της  εργασίας,  για  την  αναβάθμιση  του  προγράμματος  σύνταξης προϋπολογισμού και τευχών δημοπράτησης Δημοσίων ΄Εργων και την προμήθεια μιάς επιπλέον άδειας χρήσης για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ. Α΄/8‐8‐2014), όπως τροποποιήθηκαν  από  τις  διατάξεις  της  παρ.  1  του  άρθρου 37  του  Ν.  4320/2015  (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/19‐3‐2015) . 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8‐6‐2006 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7‐6‐2010). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/15.1.1980) όπως ισχύουν 5. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) 6. Την υπ' αριθ. 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291/τ.Β΄/11.8.2010) απόφαση Υπ. Οικονομικών 7. Την  εξασφαλισμένη  πίστωση  στον  ΚΑ  10.6265.04  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου οικονομικού έτους 2015 8. Την έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 35/2015 απόφασή της 9. Την με αριθ. Πρωτ. 8581/16‐04‐2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 10. Την ανάγκη ανάθεσης των ανωτέρω εργασιών λόγω της αποκλειστικότητας στην εταιρεία ACE hellas, σύμφωνα με την από 17/04/2015 βεβαίωσή της 11. Την με αριθ. πρωτ. 8943/21‐04‐2015 οικονομική προσφορά της εταιρείας ACE hellas 12. Το από 23‐04‐2015 πρακτικό γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του Π.Δ. 28/1980 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την αποδοχή του από 23/04/2015 πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης του Π.Δ. 28/1980 2. Την απευθείας ανάθεση στην ACE hellas,   με έδρα την οδό Αιγαίου Πελάγους 6 , Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15341, τηλ. 210 6068606, Α.Φ.Μ. 094187474, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, της εκτέλεσης της εργασίας αναβάθμισης του προγράμματος, σύνταξης προϋπολογισμού και τευχών δημοπράτησης Δημοσίων ΄Εργων και την προμήθεια μιάς επιπλέον άδειας χρήσης για  τις  ανάγκες  της  Τεχνικής   ...

Περισσότερα...

Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς

Τo  ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι η κατάθεση αιτήσεων για  εγγραφές  στους παιδικούς σταθμούς τη σχολική περίοδο 2015-2016,   θα  πραγματοποιηθεί από  15  έως και  30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. Τα έντυπα των αιτήσεων(νέων εγγραφών και επανεγγραφών) θα δίδονται στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς . Συγκεκριμένα: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ , Δ/ΝΣΗ ΜΟΣΧΟΥ 2 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΤΗΛ. :22940 95338 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ. Δ/ΝΣΗ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 100  ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΤΗΛ.: 22940 66301 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» , Δ/ΝΣΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ...

Περισσότερα...

Παροχή εργασιών επισκευής πινάκων σταθμώ…

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Έχοντας υπόψη την με αριθ. 138/2015 απόφαση οικονομικής επιτροπής δήμου Μαραθώνος, με αριθμό ΑΔΑ ΩΒΡΛΩΛΜ-ΡΤ2, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την Τρίτη 26 Μαΐου και ώρα 12:00, στα κατά τόπους γραφεία Πρωτοκόλλου του Δήμου και στις  Δημοτικές Ενότητες Μαραθώνος και Νέας Μάκρης προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, για την παροχή εργασιών επισκευής - συντήρησης πινάκων σταθμών – υποσταθμών...

Περισσότερα...

Παροχή εργασιών συντήρησης κλιματιστικών…

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Έχοντας υπ’ όψιν την με αριθ. 110/2015 απόφαση οικονομικής επιτροπής δήμου Μαραθώνος, με αριθμό ΑΔΑ Ω7ΠΗΩΛΜ-ΩΩΡ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την Τρίτη 26 Μαΐου και ώρα 12:00, στα κατά τόπους γραφεία Πρωτοκόλλου του Δήμου και στις  Δημοτικές Ενότητες Μαραθώνος και Νέας Μάκρης προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, για την παροχή εργασιών συντήρησης κλιματιστικών της Ε’ Κατασκήνωσης του...

Περισσότερα...

Παροχή εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων…

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Έχοντας υπ’ όψιν την με αριθ. 181/2015 απόφαση οικονομικής επιτροπής δήμου Μαραθώνος, με αριθμό ΑΔΑ 6ΔΩΟΩΛΜ-8ΜΞ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 12:00, στα κατά τόπους γραφεία Πρωτοκόλλου του Δήμου και στις  Δημοτικές Ενότητες Μαραθώνος και Νέας Μάκρης προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, για την παροχή εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων και συσκευών γκαζιού της...

Περισσότερα...

Παροχή εργασιών συντήρησης ψυκτικών μηχα…

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπ’ όψιν την με αριθ. 111/2015 απόφαση οικονομικής επιτροπής δήμου Μαραθώνος, με αριθμό ΑΔΑ 6Τ83ΩΛΜ-49Γ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 12:00, στα κατά τόπους γραφεία Πρωτοκόλλου του Δήμου και στις  Δημοτικές Ενότητες Μαραθώνος και Νέας Μάκρης προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, για την παροχή εργασιών συντήρησης ψυκτικών μηχανημάτων της Ε’ Κατασκήνωσης...

Περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (βενζίνη αμόλυβδη, π…

Ο Δήμος Μαραθώνος  προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 46 αυτής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της μέσης τιμής λιανικής πώλησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων...

Περισσότερα...
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση