Ανάθεση καθαρισμού των σχολικών μονάδων …

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος κατόπιν της 46/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη: - Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). - Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 11/οικ.4569/27.01.2011 του ΥΠ.ΕΣ Α.Η.Δ - Την απόφαση 8440/24.2.2011, περί...

Περισσότερα...

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτ…

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής (Αριθμός Συνεδρίασης 19/2016)   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10, άρθ. 75 παρ. 6, την 18/08/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:   1.- Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων μέχρι την έγκριση του προσυμβατικού ελέγχου στον ανάδοχο τον...

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒ…

Α ν α κ ο ί ν ω σ η Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής, έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 2 εδαφ. ιε του Ν.3812/2009 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234/Α/2009) 2)Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. 3)Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν.3852/2010...

Περισσότερα...

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

18η /2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ Μαραθώνας   12/8/2016 Α.Π: 18734 Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010,  καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, λόγω του ότι εκπνέουν οι χρονικές προθεσμίες για την υλοποίηση των αποφάσεων, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου...

Περισσότερα...

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

17η /2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ Μαραθώνας   12/8/2016 Α.Π: 18713 Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010,  καθώς και των άρθρων 3 και 4 του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, λόγω του ότι εκπνέουν οι χρονικές προθεσμίες για την υλοποίηση των αποφάσεων, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου   Δρόμου, στον Μαραθώνα,...

Περισσότερα...

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτρο…

Αριθμός Συνεδρίασης 18/2016   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10, άρθ. 75 παρ. 6, την 11/08/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:   1.- Περί κατακύρωσης ή μη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς – καθαριότητας – αποκομιδής κλαδιών σύμμεικτων υλικών...

Περισσότερα...

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

16η /2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ Μαραθώνας   11/8/2016 Α.Π: 18627 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010,  καθώς και των άρθρων 3 και 4 του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, λόγω του ότι εκπνέουν οι χρονικές προθεσμίες για την υλοποίηση των αποφάσεων, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου   Δρόμου, στον...

Περισσότερα...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση