ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜ…

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση και απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαραθώνος. Ο αριθμός τους εκτιμάται στα εξήντα (60) περίπου οχήματα σε ετήσια βάση χωρίς να είναι δεσμευτικός και η συμβαλλόμενη εταιρεία (μέλος της Ε.Δ.Ο.Ε.) θα απομακρύνει ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με το Π.Δ.116/04.   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 08 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00-10:30,...

Περισσότερα...

Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη την με αριθ. πρωτ. 25840/25-9-2015 Διακήρυξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις με αριθ. 311 και 351/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές, για την προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Μαραθώνος της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και συγκεκριμένα των ειδών της ομάδας Γ και ομάδας Ε, μέχρι και την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου...

Περισσότερα...

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑ…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό διαγωνισμό οι εργασίες με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980, τον Ν.4281/2014, τον Ν.4155/2013, τον Ν.4205/2013, την Υ.Α. Π1 /2390/16-10-2013 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η συνολική δαπάνη για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 199.260,00 €...

Περισσότερα...

Πρόσληψη προσωπικού

 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΑνακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μαραθώνος, που εδρεύει στον Μαραθώνα Ν.Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Μαραθώνος Μαραθώνας ΔΕ Οδηγών...

Περισσότερα...

Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου με πλειοδο…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή δημοπρασία που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 «Περί καθορισµού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων όπως ισχύει, ενώπιον της οικονομικής επιτροπής για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου με πλειοδοτικό διαγωνισμό στην θέση παραπλεύρως του τέρματος της οδού Κεφαλληνίας Ν. Μάκρης, με τιμή εκκίνησης 6.000,00 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί...

Περισσότερα...

Ανάπτυξη Χριστουγεννιάτικου χωριού και π…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε σύμβαση με επιτηδευματία υπηρεσιών παροχής παιγνίων (με μηχανικά μέσα) στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, για χρονικό διάστημα από 1/12/2015 έως 11/1/2016.Η σύμβαση θα αφορά την παραχώρηση χώρου για δωρεάν ανάπτυξη ενός Χριστουγεννιάτικου χωριού με παγοδρόμιο, φουσκωτά, κουνιστά παιχνίδια, τραμπολίνο κλπ. στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης και...

Περισσότερα...

Παροχή εργασιών συντήρησης των αθλητικών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Έχοντας υπόψη την με αριθ. 357/13-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την Πέμπτη 19/11/2015 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, για την παροχή εργασιών συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μαραθώνος. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των εργασιών...

Περισσότερα...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση