ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ…

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής (Αριθμός  Συνεδρίασης 30/2016)   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 την 05/12/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:   Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάριο της ΕΛΛΕΔΑ. (Παπαβασιλείου και...

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη τις με αριθ. 314,326/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος, την 1121/2016 απόφαση Αντιδημάρχου καθώς και την 17/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προσκαλείστε να υποβάλετε προσφορά μέχρι και την Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2016 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 08:00 – 15:00), για την απευθείας ανάθεση προμήθειας χρωμάτων για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μαραθώνος,...

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕ…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 24/11/2016 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                                                                                   Αριθ.Πρωτ.: 27462 Διεύθυνση: ΟΙΝΟΗΣ 6 – 19007  ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Δ/νση: Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα: Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλ:22943 20525 Fax:22943 20808 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’...

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010,  καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου   Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις  5-12-2016, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  19.00  μ.μ, με  θέματα ημερήσιας διάταξης τα  εξής: 1)...

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για την προμήθεια υλικών Ύδρευσης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 44.066,87 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα...

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της Νέας Μάκρης Ελ. Βενιζέλου για την διοργάνωση χριστουγεννιάτικου χωριού  - εκδηλώσεων . Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική,   που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν της    απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και της 291/16 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  , για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της Νέας Μάκρης Ελ. Βενιζέλου για την...

Περισσότερα...

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -…

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος κατόπιν των υπ’ αριθμ. 76/2016 και 91/2016 Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη: -          Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). -    Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 11/οικ.4569/27.01.2011 του ΥΠ.ΕΣ Α.Η.Δ -    Την απόφαση ...

Περισσότερα...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση