Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   ΄Εχοντας υπόψη την αριθ.226/2015 και την 231/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος με αριθμό ΑΔΑ:6Φ8ΣΩΛΜ-ΠΓΑ, και την αριθ. Πρωτ: 18190/29-06-2015 διακήρυξη με ΑΔΑ:772ΖΩΛΜ-ΦΧ3, λόγω του κατεπείγοντος  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές, για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος, μέχρι την Πέμπτη 09 Ιουλίου 2015 και ώρα 11:00π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν...

Περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Δήμος Μαραθώνος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων & ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του Προσώπων», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993), τον Ν.4281/2014, τον Ν.4155/2013, τον Ν.4205/2013, την Υ.Α. Π1 /2390/16-10-2013 και με κριτήριο κατακύρωσης: α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)  στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε...

Περισσότερα...

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτ…

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 την 6/07/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:   1.- Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών, της επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών, του πρόχειρου Διαγωνισμού για την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών Δήμου Μαραθώνος. 2.- Λήψη...

Περισσότερα...

Προμήθεια τροφίμων & λοιπών ειδών παντοπ…

Ο Δήμος Μαραθώνος  προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 46 αυτής για την προμήθεια τροφίμων & λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Ε΄ κατασκήνωσης και με κριτήριο κατακύρωσης: α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη...

Περισσότερα...

Διευκρινήσεις σχετικά με τρέχοντες διαγω…

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Λαμβάνοντας υπόψη το από 29/6/2015 Δελτίο Τύπου του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρήστου Σπίρτζη, την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65/28-6-2015, ανακοινώνει ότι λόγω της τραπεζικής αργίας οι τρέχοντες διαγωνισμοί του Δήμου μας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτούς, θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσουν τις εγγυητικές επιστολές εκ των υστέρων και όχι την ημέρα του διαγωνισμού, εφόσον η οικονομική...

Περισσότερα...

13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2/7/…

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 217 του Ν.3463/2006, και των άρθρων 3 (παρ.10) και4 και 13 του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011),σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική ειδική δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 23-7-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ, με...

Περισσότερα...

Δασικοί Χάρτες - Αποτύπωση ορίων οικισμ…

Η επιτροπή επίλυσης χωροταξικών θεμάτων Οικισμών Δήμου Μαραθώνα, «που συνεστήθη κατόπιν της υπ΄αριθ. 443/2015 Απόφασης Δημάρχου» Προκειμένου να προβεί στην εφαρμογή των άρθρων 23 και 24 του Ν.3889/2010, όσον αφορά την αποτύπωση ορίων οικισμών στερουμένων νόμιμης έγκρισης και την εξαίρεσή τους από τους Δασικούς Χάρτες   ΚΑΛΕΙ: Τους Πρόεδρους Συλλόγων Οικισμών-Συν/σμών κλπ., καθώς και οιονδήποτε έχοντα έννομο συμφέρον, να υποβάλλει το συντομότερο δυνατό: 1.) Τοπογραφικό Διάγραμμα σε συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Χ.Α. ΄87 και πίνακα ορίων της περιοχής,...

Περισσότερα...
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση